آشنایی با استانداران بوشهر از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۹۳

آشنایی با استانداران بوشهر از آغاز انقلاب تا سال 1393

آشنایی با تمامی استانداران بوشهر از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۸۳

این بخش را  به، استانداران محترم بوشهر اختصاص دادیم. در اینجا استاندارها را معرفی کرده و دوره ی استانداری هر یک را ذکر می کنیم. تا با کسانی که به استان بوشهر خدمت کرده اند بیشتر آشنا شده و از آن ها بدین نحو قدردانی کنیم. و بدانند که، هر کسی که برای استانمان زحمت کشیده را از یاد نخواهیم برد.    ادامه خواندن آشنایی با استانداران بوشهر از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۹۳