نمای مسجد مشیرالملک در شب

عکس واقعا قشنگ از مسجد مشیرالملک در شب که بسیار زیباست. مسجد مشیرالملک در شیراز است.

نمای مسجد مشیرالملک در شب