آمار جمعیت، پراکندگی، ساختار جنسی و سنی استان بوشهر

آمار جمعیت، پراکندگی، ساختار جنسی و سنی استان بوشهر

در بخش از ساید درمورد آمار جمعیت، پراکندگی، ساختار جنسی و سنی استان بوشهر می توانید اطلاعات کسب کنید. آمارهای جدیدتر از این هم در سایت منتشر می شود. پس اگر هر زمان این مطلب را خواندید، بررسی کنید شاید آمار جدیدتر هم در همین سایت موجود باشد.  جمعیّت و پراکندگی استان بوشهر براساس سر شماری سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸۸۶٫۲۶۷ نفر جمعیّت دارد که ازاین مقدار، ۶۵٫۲ درصد در نقاط شهری و بقیه در نقاط روستایی سکونت داشته وکمتراز یک درصد آنان غیر ساکن هستند.    ادامه خواندن آمار جمعیت، پراکندگی، ساختار جنسی و سنی استان بوشهر